Heidi Ahn Frøseth

Spesialist i klinisk voksenpsykologi og spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Medlem av norsk psykologforening.

Om meg

Som psykolog med dobbel spesialisering innenfor klinisk voksen- og klinisk samfunnspsykologi har jeg solid formell kompetanse i utredning og behandling av ulike psykiske lidelser, samt hvordan forebygge psykiske helseplager og hindre forverring. Jeg har i tillegg en omfattende erfaringsbakgrunn fra mange års arbeid i offentlig og privat sektor med behandling av psykiske lidelser på ulike omsorgsnivå, både på forebyggende og kurativt. Her har jeg blant annet fungert som pasientansvarlig behandler både i polikliniske forløp samt innen akuttpsykiatri for pasienter i sengepost.

I de ulike delene av hjelpeapparatet har jeg møtt barn, ungdom, voksne og eldre i ulike livssituasjoner - med et bredt spekter av psykiatriske diagnoser og tilstander, herunder:

 • Affektive lidelser
 • Rusproblematikk
 • Dobbeltdiagnoser
 • Psykoser
 • Schizofrenilidelser
 • Angstlidelser
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Demenstilstander
 • Personlighetsproblematikk
 • Atferdsforstryrrelser
 • Psykisk utviklingshemming
 • Diagnoser utløst av ulike livskriser

Felles for alle de menneskene jeg har møtt, er at alle har vært unike!

Psykolog Heidi Ahn Frøseth | Psykologpartner1

"Et gram erfaring er verdt et tonn teori."

– Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil

Illustrasjon: Vekst | Psykologpartner1

Min motivasjon

Min motivasjon for å jobbe som psykolog er tuftet på at alle mennesker har iboende ressurser i seg, men at man innimellom kan trenge hjelp til å aktivere og mobilisere disse ressursene. Derfor er det viktig å kjenne etter og si i fra at “nå har jeg for mye å bære på” slik at man kan få hjelp og verktøy til å komme videre.

Som psykolog er jeg er naturligvis nysgjerrig på individets «indre landskap», på det som foregår på innsiden av tanker og følelser – hva som er grunnlaget for valg og handlinger i livet. I tillegg er jeg opptatt av å se mennesket i en sammenheng, det samfunnet mennesket lever i og hvilke ytre faktorer virker inn på individets handlinger i verden. Denne helhetlige forståelsen av individet i en sammenheng, lå til grunn for at jeg valgte spesialisering både i klinisk voksenpsykologi og klinisk samfunnspsykologi.

For meg finnes det ikke noe mer ærefullt oppdrag enn å få være med på å bidra til at mennesker får fornyet troen på seg selv slik at de kan finne en farbar vei til et bedre liv.

Min praksis

Psykologpartner1 er i en etableringsfase med privatpraktiserende psykologtjenester (https://psykologpartner1.no/behandling), og kan derfor ha noe begrenset kapasitet for å ta i mot henvisninger i oppstartsfasen.

Og på grunn av økende etterspørsel etter et helsetilbud for mennesker med både lettere psykiske lidelser og sammensatte plager, planlegges også et tverrfaglig prøveprosjekt for denne gruppen. Grunnet praktiske hensyn vil dette i første omgang finne sted ved Saga FT, på sikt vil det forhåpentligvis også kunne videreføres ved Dampen Helse & Gym.

Basis i dette helsetilbudet vil være samtalebehandling hos psykologspesialist, i kombinasjon med fysisk treningsbehandling i gruppe ledet av fysioterapeut.

Pasienter som er i behov for en slik tverrfaglig behandlingstilnærming vil bli prioritert.

Illustrasjon: Samtaleterapi | Psykologpartner1

La oss skape endring sammen

Få hjelp til å håndtere følelsene dine og løsne opp fastlåse handlingsmønstre slik at du kan få en bedre hverdag.